Паст даражада курувчиларга

Бизнинг фаолият

“Амубухороканалқурилиш” акциядорлик жамиятининг  2016 йил молиявий хужалик фаолияти натижалари ва иктисодий курсатгичларнинг бажарилиши тугрисида маълумот
 
“Амубухороканалқурилиш”очиқ акциядорлик жамияти томонидан 2016 йилда шартнома асосида бажарилган қурилиш монтаж ишлари ва кўрсатиладиган хизматлар, дебиторлик ва кредиторлик қарзларини камайтириш, тизимдаги кўчма механизациялашган колонна (бундан кейинги ўринларда -Вакиллик)ларни молиявий барқарорлаштириш борасида бир қатор ишлар амалга оширилди.
2016 йилда жамият таркибига кирувчи Вакилликлар ва щуъба корхона билан биргаликда жами 28 млрд. 255 млн. 113 минг сумлик иш бажарилган, жумладан:
1.        Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги «Сугориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш жамгармаси»ни бошкариш департаменти томонидан молиялаштирилувчи:
- Кашкадарё вилояти Миришкор туманидаги ГЮВ системали дренажларни кайта тиклаш – 378380,7 минг сум,
-  Бухоро вилояти Жондор ва Ромитан туманларидаги ёпик ётик дренажларни кайта тиклаш – 672557,7 минг сум.
- Бухоро вилояти Жондор ва Ромитан туманларидаги КДС дренажларни кайта тиклаш – 2650000,0 минг сум.
2. Халкаро Тарракиёт Банки (МАР) томонидан молиялаштирилувчи:
- Сирдарё вилояти Тукинчилик, Окчангал, Кункирбай, Карер, Парчаюз, Амир Темур, Туркистон, Мустакиллик, Керамический, Хавасобод ва Хаваскишлок ахоли пунктлари хамда туман марказларида сув тизимини кайта куриш (9-худуд) – 15464602,0 минг сум.
3. Ислом тарракиёт банки (ИТБ) томонидан молиялаштирилувчи:
-  «Хоразм вилояти Ташсака сугориш каналлари магистрал тизимларини кайта тиклаш» лойихаси буйича Пакет -2 «Магистрал каналлардаги тусувчи иншоотларни куриш» - 3250709,8 минг сум.
 4. 6-сон Курилаетган корхоналар бирлашган дирекцияси томонидан молиялаштирилувчи:
- «Олот-асосий» насос станциясини куриш ва «Олот-ёрдамчи» насос станциясини кайта тиклаш – 2029846,8 минг сум,
- Коровулбозор туманида сугориш  лотоклар линияларини кайта тиклаш – 640996,0 минг сум.
- Жондор, Ромитан туманидаги Т-3 «Жанубий» каналини куриш- 517461,93 минг сум.
- Гиждувон туманидаги «Кутчи-2» каналини куриш – 1915660,5 минг сум.
 
Шунга карамасдан жамият буйича урнатилган бизнес режа параметрлари бажарилмади. 2016 йил режаси буйича 49660500,0 минг сумга уз кучи билан курилиш монтаж ишлари бажарилиши керак эди, лекин 28255113,0 минг сумгагина курилиш монтаж ишлари бажарилган ёки режа 57,0% бажарилди.  Жамиятга карашли булган барча Вакилликларнинг бирортаси режани бажара олишмади:
Вакиллик -1,2,4,5,6 –  69,0 фоизга,
КМБ -3             –     21,0 фоизга,
Шуъба корхона -    90,0 фоизга  курилиш монтаж ишларини бажарди.
Утган 2015 йил билан солиштирилганда эса курсатгичлар ошганлиги куриниб турибди. Жамият буйича уз кучи билан курилиш монтаж ишлар хажми утган йилнинг шу даврига нисбатан 206,4 фоизга ёки 14563909,0 минг сумга куп курилиш ишлари бажарилган, шундан:
Вакиллик -1,2,4,5,6 – 216,1 фоизга,
КМБ -3          –             176,5 фоизга,
Шуъба корхона  - 119,4 фоизга курилиш монтаж ишлари бажарилган.
Жамият буйича 2016 йилда жами 17933649,0 минг сум бажарилган ишлар таннархи ва 10312248,0 минг сум давр харажатлари ташкил килди, шундан:
                                      Таннарх                 Давр харажатлари
Вакиллик -1,2,4,5,6 –     15090450                      9788930
КМБ -3             –               2185509                        455998
Шуъба корхона        -         660093           67320 сумни  ташкил килади.
 
Асосий фаолият буйича урнатилган режанинг бажарилмаганлиги, ишлаб чикариш таннархи ва давр харажатларининг оширилиши окибатида 2918676,0 минг сум урнига  244737,0 минг сум асосий фаолиятдан фойда курилди шундан:
                                       Режа                                     Хакикатда     
Вакиллик -1,2,4,5,6 – 2500800,0                                 27932,0 минг сум,
КМБ -3             –            905400,0                                40838,0 минг сум,
Шуъба корхона        -     70000,0                              175967,0 минг сум.
 
2016 йилда умумхужалик фаолиятидан жами 322601,0 минг сумга фойда курилди шундан:
                                       Режа                                     Хакикатда     
Вакиллик -1,2,4,5,6 – 2128181,0                              181695,0 минг сум,
КМБ -3             –            770495,0                                10109,0 минг сум,
Шуъба корхона        -     20000,0                              130798,0 минг сум.
 
 ушбу фойданинг камайиши асосан урнатилган режанинг бажарилмаслиги, ишлаб чикариш таннархи ва давр харажатларининг купайиши окибатида пайдо булган.
2015 йилда ишлаб чикариш унумдорлиги жамият буйича бир ишчига 41488,0 минг сумни ташкил килган булса 2016 йилда  эса бу курсатгич 70462,0 сумни ёки 28974,0 минг сумга куп мехнат унумдорлиги ташкил килган.
Ялпи даромадга нисбатан рентабеллик даражаси 2015 йилда жами 2,15 фоизни, 2016 йилда  жами 1,15 фоизни ташкил килди.
           Курсатгичлар режаларини бажарилмаслиги жамиятнинг тулов кобилиятини пасайишига олиб келди. 2016 йилда 1,03 фоизни ташкил килди. (тулов кобилияти даражаси 1,2%дан кам булмаслиги керак)Шундан:
Вакиллик -1,2,4,5,6 –  1,03 фоизга,
Вакиллик -3             –   0,98 фоизга
Шуъба корхона       –   1,03  фоизга
           Жамиятнинг айланма маблагларни коплаш даражаси хам пасайтирилган.  2016 йилда 0,03 фоизни ташкил килди. (айланма маблаг билан коплаш даражаси 0,2%дан кам булмаслиги керак)Шундан:
Вакиллик -1,2,4,5,6 –   0,03 фоизга,
КМБ -3             –  -0,02 фоизга
Шуъба корхона        –   0,03  фоизга
          
2016 йилда иш хаки фонди 4228350,0 минг сумни ташкил килади ва бу бажарилган ишларга нисбатан 15,0 фоизни ташкил килади.
 Вакилликлар кесимида куйидагича:
                                       иш хаки фонди                     бажарилган ишга
                                                                                       нисбатан фоиз              
Вакиллик -1,2,4,5,6 – 3506591,0                                   14,2%
Вакиллик -3             – 471053,0                                     17,6%
Шуъба корхона        - 250706,0                                     27,8%
                                                                        
           2016 йилда уртача ойлик иш хаки 878709,5 минг сумни ташкил килди.
Куриниб турибдики бундай холатлар харажатларнинг ошишига ва фойданинг камайишига олиб келган.
2016 йилнинг 31 декабр холатида ишчи хизматчилардан иш хаки хисобидан карздорлик 569540,0 минг сумни ташкил килди. Утган 2015 йилнинг 31 декабрида 581458,0 минг сумни ташкил килган эди.
2016 йилнинг 31 декабр холатида жами дебитор карздорлик 12455013,0 минг сумни, кредитор карздорлик эса 16785203,0 минг сумни ташкил килди. Улар орасидаги фарк 4330190,0 минг сумни ташкил килади. Утган йилга нисбатан дебитор карздорлик 6718116,0 минг сумга , кредитор карздорлик эса 4894932,0 минг сумга купайтирилган
2016 йилнинг 31 декабр холатида бюджет олдидаги карздорлик 1031747,1 минг сумни ташкил килди. Утган йилга нисбатан 204981,9 минг сумга камайтирилган.
2016 йилнинг 31 декабр холатида келгуси давр харажатлари 807850,0 минг сумни, ёки утган йилга нисбатан 4778687,0 минг сумга камайтирилган.
 
                  
 
 

 

Иктисод буйича раис муовини:                                                     Норов И.Я.